Inspekční činnost v MŠ

Vážení rodiče,

touto cestou bych Vás ráda informovala, že ve dnech 18.-19.9. 2023 v naší mateřské škole proběhla periodická inspekční činnost ČŠI. Byla posuzována kvalita výchovně vzdělávacího procesu, pedagogického a provozního týmu, školního stravování, koncepce školy a strategický záměr, spolupráce s rodiči a dalšími institucemi, dodržování právních předpisů a legislativy, obsah školního řádu a dodržování bezpečnosti dětí. Inspekční kontrolní činnost skončila s kladným závěrem, tedy bez závad či zjištění jakýchkoli pochybení. Paní inspektorka ocenila zejména vysoké pracovní nasazení, dosažené výsledky ve všech sledovaných oblastech a rodinné prostředí. Velmi si vážím výroku paní inspektorky, kdy by nám do naší mateřské školy svěřila své vnučky. Vnímám to jako velkou poctu. Se závěry inspekční činnosti byl bezprostředně seznámen také zřizovatel školy.

Jsem velmi ráda, že za mé čtyřleté působení v mateřské škole jsme dosáhli s týmem zaměstnanců tak skvělého výsledku. Je to pro nás všechny velkou odměnou a uznáním za naše pracovní nasazení. Věřím, že v dalších letech se nám pod rouškou vzájemného respektu společně s Vámi podaří stávající úroveň udržet a nadále rozvíjet školu pozitivním směrem a zejména ku spokojenosti dětí.

Na závěr bych ráda poděkovala zaměstnancům školy za jejich práci, Vám, rodičům, za spolupráci, a v neposlední řadě také panu starostovi, bez jehož podpory by nebylo možné dosáhnout stávající úrovně školy.

Monika Morávková, ředitelka školy