Školní vzdělávací program

Všestranný rozvoj dětí probíhá podle Školního vzdělávací programu pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „Učíme se, dovádíme, o světě pak mnohé víme“.

Ve vzdělávacím obsahu je stanoveno pět integrovaných bloků (dále jen IB), které jsou inspirovány růstem a osobnostním vývojem dítěte. Stejně tak jako roste strom či rostlina, i vývoj dítěte probíhá postupně v určitých etapách. V prvním IB je zaseto semínko zvídavosti a dítě vrůstá do prostředí třídy a MŠ. Ve druhém IB jsou pokládány základní kořeny, dítě se sžívá s pravidly, případnými změnami ve třídě, začíná se systematicky, avšak nenásilnou formou učit. V následujících 3 IB pak probíhá postupný růst, rozkvět a dozrávání. Jednotlivé integrované bloky nejsou konkrétně časově ohraničeny, avšak lehce kopírují tradiční události během roku (svátky, tradice, změny v ročních obdobích apod.). Na úrovni tříd si IB rozpracovávají učitelky do třídních vzdělávacích programů formou tematických celků.

Třídní program vychází z integrovaných bloků školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a učitelky si je vytvářejí každoročně na podmínky třídy. Aktuálně probíraná témata a obsah vzdělávání je zveřejňován na nástěnce u vstupu do třídy tak, aby rodiče byli informováni o průběhu a obsahu vzdělávání (téma, cíl, obsah vzdělávání). Rodiče mohou kdykoliv nahlédnout do portfolia svého dítěte, prohlédnout si pracovní listy v šatně na nástěnce. Kompletní dokument Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v tištěné podobě je k dispozici na vyžádání u učitelek.