Školní vzdělávací program

Všestranný rozvoj dětí probíhá podle Školního vzdělávací programu pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „Kouzelnými vrátky rovnou do pohádky“. Téma pohádek je dětem velmi blízké, plně respektuje specifika předškolního vzdělávání. Základním motivem pohádek bývá obvykle boj dobra se zlem, pohádky končívají vždy vítězstvím dobra. Dobro i zlo bývá povětšinou zosobněno do nějakých fantaskních bytostí, které mívají velmi vyhraněné vlastnosti, čímž se děti přirozeně učí základním sociálním dovednostem. Nově využíváme vzdělávací aktivity v herních koutcích, které vytvářejí prostor pro individualizaci, diferenciaci při práci s dětmi.

Učíme se hrou, pohybem, praktickými činnostmi, pokusy, kooperativními hrami, situačním učením, smyslovou výchovou; nezbytnou součástí jsou individuální rozhovory, rozhovory formou komunitních kruhů.

Třídní program vychází z integrovaných bloků školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a učitelky si je vytvářejí každoročně na podmínky třídy. Aktuálně probíraná témata a obsah vzdělávání je zveřejňován na nástěnce u vstupu do třídy tak, aby rodiče byli informování o průběhu a obsahu vzdělávání (téma, cíl, obsah vzdělávání). Rodiče mohou kdykoliv nahlédnout do portfolia svého dítěte, pohlédnout si pracovní listy v šatně na nástěnce. Kompletní dokument Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v tištěné podobě je k dispozici na vyžádání u učitelek.