Motto naší školy

„Klenotem nebe je slunce, klenotem školky je dítě.“

Vize školy

Chceme, aby naše škola byla:

  • Místem radosti =   místem, kam se všechny děti těší a neradi ji opouštějí
  • Místem úspěchu =  místem, kde dáváme šanci a příležitost k úspěchu každému dítěti a vyrovnáváme vývojové nerovnoměrnosti mezi dětmi
  • Místem pochopení =  místem, kde individuálně přistupujeme ke každému dítěti a respektujeme jeho individuální potřeby
  • Místem bezpečí =  místem vzájemného respektu, spolupráce, tolerance, upřímnosti, přátelství
  • Místem prožitku =  místem, kde nepředáváme hotové informace, ale učíme děti, aby objevovaly samy
  • Místem pro zdraví =  místem, kde podporujeme pohyb a zdravý životní styl
  • Místem otevřeným =  místem partnerských vztahů s rodiči, zřizovatelem a jinými institucemi
  • Místem tvořivým =  místem inspirace a kreativity
  • Místem harmonickým =  místem, kde souzníme s přírodou, vedem děti k ochraně životního prostředí a ekologickému cítění  

Filozofie školy

Usilujeme o rozvoj dítěte ve všech oblastech, a to nejrůznějšími činnostmi – motorickými, kognitivními, estetickými ale i zábavnými. Snažíme se o vyváženost spontánních a řízených činností během dne. Hru chápeme jako prostředek dětem srozumitelného poznání světa. Vedeme děti k využití vlastní samostatnosti a schopností. Veškeré naše snažení směřuje k tomu, aby v naší mateřské škole bylo dítěti vytvářeno příjemné přátelské prostředí, kde je dítě spokojené, šťastné a v bezpečí. Jsme vstřícní, děti přijímáme s porozuměním, láskou a citlivostí. Je pro nás důležité, jak se dítě v mateřské škole cítí, co prožívá, jaké zážitky si odnáší a jak jsme napomohli k formování jeho života.

Naším přáním je, aby školku opouštělo dítě, které je sebevědomé, samostatné a orientuje se v sociálních rolích s vědomím, že každý má ve společnosti své nezastupitelné místo.

Dlouhodobé plány MŠ

„Klenotem nebe je slunce, klenotem školky je dítě.“