Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy ve Starém Mateřově, okres Pardubice podle §123 odst. 1 a 4 zákona č. 651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuje základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
 727,- Kč za měsíc pro školní rok 2021/2022.
Školné neplatí děti v posledním roce docházky před nástupem do základní školy, včetně dětí s odkladem školním docházky.
Úplata za kalendářní měsíc se platí bezhotovostně společně se stravováním. 
Platbu provádějte příkazem na bankovní účet č. 2900800205/2010 vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc (na měsíc září nejpozději 15. 8. a na další měsíce stejně až do 15. 5., kdy provedete platbu na červen).

Nedodržováním termínu plateb rodiče závažně porušují provozní řád MŠ a dítě může být proto z mateřské školy vyloučeno.
Ve Starém Mateřově 27.04.2021

Mgr. Monika Morávková
ředitelka MŠ Starý Mateřov