Učíme se, dovádíme, o světě pak mnohé víme

Vzdělávání probíhá v průběhu celého dne při všech činnostech a situacích, které se naskytnou. Vzájemně se prolínají a na sebe navazují tak, aby byly ve vyváženém poměru spontánních a organizovaných činností, individuálních, skupinových i frontálních přístupů. Budeme nově využívat tzv. centra aktivit – individualizace, diferenciace.

Učíme se hrou, pohybem, praktickými činnostmi, pokusy, kooperativními hrami, situačním učením, duchovní a smyslovou výchovou; nezbytnou součástí jsou individuální rozhovory, rozhovory formou komunitních kruhů. Přiměřeně využíváme audiovizuální techniku.

Třídní program vychází z integrovaných bloků ŠVP a učitelky si je vytvářejí každoročně na podmínky třídy. Při jejich plnění respektují požadavky dané školním vzdělávacím programem. Používané metody a formy práce, které se odvíjejí podle věku, schopností a individuálních zvláštností dětí.

Aktuálně probíraná témata a obsah vzdělávání bude zveřejňován na nástěnce u vstupu do třídy tak, aby rodiče byli informování o průběhu a obsahu vzdělávání (téma, cíl, obsah vzdělávání). Rodiče mohou kdykoliv nahlédnout do portfolia svého dítěte, pohlédnout si dětské práce.